SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „SONORE”
za rok 2012

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 8 maja 2001 roku wsprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoéci fundacji ( dz'. U. Nr 50, poz. 529)

1. Powstanie i dziaialnoéé Fundacji:

Fundacja  „SONORE” (“Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 14 listopada 2012 r. -  (Akt Notarialny Repertorium A Nr 3595/2012) .
Siedziba Fundacji mieści się  w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 8/13.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U.1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. 20031" Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie Statutu Fundacji.
Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 14 listopada 2012 r.
Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 14 listopada do 31 grudnia 2012 r.

a. Dane Fundacji

b. Członkowie Zarządu: 

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych Zarząd Fundacji jest jednoosobowy:

Andrzej Wawrzyniuk - Prezes Zarządu
Zam. ul. K Wielkiego 5/34, 38-500 Sanok

c. Cele Statutowe Fundacji 

1/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie,
2/ promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą,
3/ promocja utalentowanych muzyków w kraju i za granicą,
4/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
5/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
6/ promocja instrumentów muzycznych mało popularnych. 

2. Opis działalności statutowej 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizowanie konkursów i festiwali muzycznych,
2/ organizowanie koncertów i innych wydarzeń muzycznych,
3/ organizowanie seminariów, wykładów, kursów i szkoleń z dziedziny muzyki,
4/ przyznawanie nagród, pomocy finansowej, stypendiów dla laureatów organizowanych lub współorganizowanych festiwali i konkursów muzycznych oraz muzycznie utalentowanej młodzieży,
5/ pomoc finansową dla jednostek kultury na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do krzewienia kultury muzycznej,
6/ prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w dziedzinie muzyki,
7/ zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych,
8/ przyznawanie odznak, tytułów i nagród dla nauczycieli laureatów, a także jurorów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację konkursów i festiwali muzycznych.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, w przedsięwzięciach zbieżnych z celami Fundacji. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w dzialainoéci fundacji o skutkach finansowych , które nastąpiły w roku obrotowym 2012. 

W 2012 roku Fundacja „SONORE”  skupiła swoją działalność na sprawach organizacyjnych Fundacji. 
- Sporządzony został Statut Fundacji,
- Sporządzony został Akt Notarialny
- Zarejestrowanie Fundacji w Sądzie i otrzymanie numeru KRS
- Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej
- Otrzymanie numeru identyfikacyjnego REGON
-  Powołany został Zarząd i Rada Fundacji 
- Przyjęcie organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej od pomysłodawcy i dotychczasowego organizatora tego konkursu Andrzeja Wawrzyniuka.
- Podjącie czynności związanych z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej Przemyśl 25-27 kwietnia 2013.

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

W roku 2012 Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów. 

5. Koszty: 

W roku 2012 Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. 

6. Dane o Zatrudnieniu 

W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

7. Dane o wynagrodzeniach 

Wszystkie prace wykonywane były społecznie. 

8. Pożyczki 

Fundacja nie udziela pożyczek 

9. Lokaty 

W roku 2012 Fundacja nie posiadała żadnych lokat. 

10. Aktywa finansowe 

W roku 2012 Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego. 

11. Nieruchomości 

Fundacja nie posiada nieruchomości. 

12. Nabyte środki trwałe 

Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych 

13. Dane o zobowiązaniach finansowych 

Fundacja nie żadnych zobowiązań finansowych. 

14. Dziełalność zlecona Fundacji 

Fundacja nie realizuje zadań zleconych. 

15. Informacje podatkowe i kontrolne

Fundacja  składała deklaracje podatkowe  CIT - 8  do Urzędu Skarbowego.

W roku 2012 nie było przeprowadzonych kontroli w Fundacji SONORE.

  

 

 

Andrzej Wawrzyniuk – Prezes Zarządu                    ................................................................

 

  

 

Przemyśl dnia 28 czerwca 2013