SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
FUNDACJI „SONORE”
za rok 2013

 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 8 maja 2001 roku wsprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoéci fundacji ( dz'. U. Nr 50,poz. 529) 

3. Powstanie i dziaialnoéé Fundacji: 

Fundacja  „SONORE” (“Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 14 listopada 2012 r. -  (Akt Notarialny Repertorium A Nr 3595/2012) . Siedziba Fundacji mieści się  w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 8/13. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. 1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 20031" Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 14 listopada 2012 r.  Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. 

a. Dane Fundacji


b. Członkowie Zarządu: 

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych Zarząd Fundacji był jednoosobowy:

 Andrzej Wawrzyniuk - Prezes Zarządu
Zam. ul. K Wielkiego 5/34, 38-500 Sanok

 c. Cele Statutowe Fundacji

 1/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie,
2/ promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą,
3/ promocja utalentowanych muzyków w kraju i za granicą,
4/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
5/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
6/ promocja instrumentów muzycznych mało popularnych.

2. Opis działalności statutowej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizowanie konkursów i festiwali muzycznych,
2/ organizowanie koncertów i innych wydarzeń muzycznych,
3/ organizowanie seminariów, wykładów, kursów i szkoleń z dziedziny muzyki,
4/ przyznawanie nagród, pomocy finansowej, stypendiów dla laureatów organizowanych lub współorganizowanych festiwali i konkursów muzycznych oraz muzycznie utalentowanej młodzieży,
5/ pomoc finansową dla jednostek kultury na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do krzewienia kultury muzycznej,
6/ prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w dziedzinie muzyki,
7/ zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych,
8/ przyznawanie odznak, tytułów i nagród dla nauczycieli laureatów, a także jurorów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację konkursów i festiwali muzycznych.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, w przedsięwzięciach zbieżnych z celami Fundacji. 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w dzialainoéci fundacji o skutkach finansowych , które nastąpiły w roku obrotowym 2013. 

W 2013 roku Fundacja „SONORE”  skupiła swoją działalność na: 
-  Pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową. 
- Podjęcie czynności związanych z przygotowaniami do organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej Przemyśl 25-27 kwietnia 2013.
- Organizacja VII Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Muzycznej - Przemyśl 25-27 kwietnia 2013.
- Organizacja  forum metodyczno-naukowego.
- Organizacja koncertu laureatów. 

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2013 roku z wyodrębnieniem ich źródeł:

- darowizny 3500
- wpisowe uczestników konkursu 3900
-------
7400

 5. Koszty realizacji zadań statutowych w 2013 roku: 

                 
- nagrody dla laureatów konkursu       1700.00
- honorarium przewodniczącego jury     1200.00
- Urząd Skarbowy – podatki              309.00
- Koszty organizacyjne                 1875.64
                      ----------
                      5084.64

 

6. Dane o Zatrudnieniu

W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała pracowników. 

7. Dane o wynagrodzeniach

Wszystkie prace wykonywane były społecznie.

 8. Pożyczki

Fundacja nie udziela pożyczek

 9. Lokaty

W roku 2013 Fundacja nie posiadała żadnych lokat.

10. Aktywa finansowe

W roku 2013 Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

11. Nieruchomości

Fundacja nie posiada nieruchomości.

 12. Nabyte środki trwałe

Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych

13. Dane o zobowiązaniach finansowych

Fundacja nie żadnych zobowiązań finansowych.

 14. Dziełalność zlecona Fundacji

Fundacja nie realizuje zadań zleconych.

15. Informacje podatkowe i kontrolne

Fundacja  składała deklaracje podatkowe  CIT - 8  do Urzędu Skarbowego.

W roku 2013 nie było przeprowadzonych kontroli w Fundacji SONORE.

 

 

 

Andrzej Wawrzyniuk – Prezes Zarządu

 

 

Przemyśl dnia 26 czerwca 2014