SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „SONORE”
za rok 2014

 

 

 

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 8 maja 2001 roku 
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoéci fundacji 
( dz'. U. Nr 50, poz. 529)

1. Powstanie i dziaialnoéé Fundacji: 

Fundacja  „SONORE” (“Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim 
z dnia 14 listopada 2012 r. -  (Akt Notarialny Repertorium A Nr 3595/2012) . 
Siedziba Fundacji mieści się  w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 8/13.

 Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach 
( Dz. U. 
1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności 
pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 20031" Nr 96 poz. 873) oraz na 
podstawie 
Statutu Fundacji. 

Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 14 listopada 2012 r.

 Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.

Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2014
 do 31 grudnia 2014 r.

     a.  Dane Fundacji

b. Członkowie Zarządu:

 Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych Zarząd Fundacji 
był jednoosobowy:

 Andrzej Wawrzyniuk - Prezes Zarządu

c. Cele Statutowe Fundacji

         1/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie,
         2/ promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą,
         3/ promocja utalentowanych muzyków w kraju i za granicą,
         4/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie
            muzyki,
         5/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
         6/ promocja instrumentów muzycznych mało popularnych.

 2. Opis działalności statutowej

     Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

        1/ organizowanie konkursów i festiwali muzycznych,
        2/ organizowanie koncertów i innych wydarzeń muzycznych,
        3/ organizowanie seminariów, wykładów, kursów i szkoleń z dziedziny 
            muzyki, 
        4/ przyznawanie nagród, pomocy finansowej, stypendiów dla laureatów 
            organizowanych  lub współorganizowanych festiwali i konkursów 
             muzycznych oraz muzycznie utalentowanej młodzieży,
        5/ pomoc finansową dla jednostek kultury na zakup sprzętu i wyposażenia 
            potrzebnego 
 do krzewienia kultury muzycznej,
        6/ prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w dziedzinie muzyki,
        7/ zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków 
            i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów 
            muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych,
        8/ przyznawanie odznak, tytułów i nagród dla nauczycieli laureatów, 
            a także jurorów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację
             konkursów i festiwali muzycznych.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób 
prawnych lub osób fizycznych, w przedsięwzięciach zbieżnych z celami Fundacji.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w dzialainoéci fundacji o skutkach 
     finansowych, które nastąpiły w roku obrotowym 2014.

 W 2014 roku Fundacja „SONORE”  skupiła swoją działalność na: 

            -  Pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową. 
            - Podjęcie czynności związanych z przygotowaniami do organizacji
                VIII Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej.
            - Organizacja VIII Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej – 
              Krasiczyn-Przemyśl 26-28 marca 2014.
            - Organizacja  forum metodyczno-naukowego.
            - Organizacja koncertu laureatów.
            - Podjęcie czynności związanych z przygotowaniami do organizacji 
               IX Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej
                Krasiczyn – Przemyśl 2015

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2014 roku z wyodrębnieniemich źródeł:


                                     
 - darowizny 3400
- wpisowe uczestników konkursu 3200
  ------------
      6600
 
  5. Koszty realizacji zadań statutowych w 2014 roku:
                                                                
- Opłata za salę widowiskową 4305.00
- Zakup drukarki   249.00 
- nagrody dla laureatów konkursu 1440.00
- honorarium przewodniczącego jury 1200.00
- Urząd Skarbowy – podatki  279.00
- Koszty organizacyjne 1031.88
  -----------
  8504.88

 6. Dane o Zatrudnieniu
          W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

 7. Dane o wynagrodzeniach
           Wszystkie prace wykonywane były społecznie.

 8. Pożyczki
          Fundacja nie udziela pożyczek

9. Lokaty
          W roku 2014 Fundacja nie posiadała żadnych lokat.

10. Aktywa finansowe
          W roku 2014 Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów 
           w spółkach prawa handlowego.

11. Nieruchomości
          Fundacja nie posiada nieruchomości.

12. Nabyte środki trwałe
           Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych

13. Dane o zobowiązaniach finansowych
            Fundacja nie żadnych zobowiązań finansowych.

14. Dziełalność zlecona Fundacji
           Fundacja nie realizuje zadań zleconych.

15. Informacje podatkowe i kontrolne
           Fundacja  składała deklaracje podatkowe  CIT - 8  do Urzędu Skarbowego.
          W roku 2014 nie było przeprowadzonych kontroli w Fundacji SONORE.

 

 Andrzej Wawrzyniuk – Prezes Zarządu            

  

 

Przemyśl dnia ...26 06 2015 .......