SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

FUNDACJI „SONORE”
za rok 2015
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Sprawiedliwoéci z dnia 8 maja 2001 roku w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnoéci fundacji ( dz'. U. Nr 50,
poz. 529)

 


1. Powstanie i dziaialnoéé Fundacji:

Fundacja „SONORE” (“Fundacja”) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 14 listopada 2012 r. - (Akt Notarialny Repertorium A Nr 3595/2012) .
Siedziba Fundacji mieści się w Przemyślu przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 8/13.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U.
1991, Nr 46, poz.203) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 20031" Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie
Statutu Fundacji.

Fundacja rozpoczęła swoją działalność dnia 14 listopada 2012 r.
Zgodnie ze statutem Fundacji czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony.
Sprawozdanie Fundacji zostało sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2014 do 31
grudnia 2014 r.

a. Dane Fundacji nazwa - Fundacja SONORE


b. Członkowie Zarządu:

Na dzień podpisania niniejszych sprawozdań finansowych Zarząd
Fundacji był jednoosobowy:

Andrzej Wawrzyniuk - Prezes Zarządu
Zam. ul. K Wielkiego 5/34, 38-500 Sanok

c. Cele Statutowe Fundacji

1/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie,
2/ promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą,
3/ promocja utalentowanych muzyków w kraju i za granicą,
4/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
5/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
6/ promocja instrumentów muzycznych mało popularnych.


2. Opis działalności statutowej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizowanie konkursów i festiwali muzycznych,
2/ organizowanie koncertów i innych wydarzeń muzycznych,
3/ organizowanie seminariów, wykładów, kursów i szkoleń z dziedziny muzyki,
4/ przyznawanie nagród, pomocy finansowej, stypendiów dla laureatów organizowanych lub współorganizowanych festiwali i konkursów muzycznych oraz muzycznie utalentowanej młodzieży,
5/ pomoc finansową dla jednostek kultury na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do krzewienia kultury muzycznej,
6/ prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w dziedzinie muzyki,
7/ zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych,
8/ przyznawanie odznak, tytułów i nagród dla nauczycieli laureatów, a także jurorów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację konkursów i festiwali muzycznych.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
lub osób fizycznych, w przedsięwzięciach zbieżnych z celami Fundacji.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w dzialainoéci fundacji o skutkach finansowych , które nastąpiły w roku obrotowym 2015.

W 2015 roku Fundacja „SONORE” skupiła swoją działalność na:
- Pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową.
- Podjęcie czynności związanych z przygotowaniami do organizacji IX Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej.
- Organizacja IX Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej – Krasiczyn-Przemyśl 26-28 marca 2015.
- Organizacja forum metodyczno-naukowego.
- Organizacja koncertu laureatów.
- Podjęcie czynności związanych z przygotowaniami do organizacji X Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej Krasiczyn – Przemyśl 2016.
- Poszukiwanie sponsorów.
- Rezerwacja sal na przesłuchania i koncerty
- Opracowanie i złożenie wniosku o uzyskanie przez Fundację SONORE statutu OPP

 

4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2015 roku z wyodrębnieniem ich źródeł::

darowizny  .. 3650,00
wpisowe uczestników konkursu    3570,00
odsetki bankowe   0,06 
    --------------------
    7220,06

 

 

 

 


5. Koszty realizacji zadań statutowych w 2015 roku:

Opłata za salę widowiskową ... 4305.00
honorarium przewodniczącego jury   1402.00
Strojenie fortepianu     200,00
 Pozostale koszty    2524,77
    --------------
    8431.77

 

 

 

 

 


6. Dane o Zatrudnieniu

W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała pracowników.

7. Dane o wynagrodzeniach
Wszystkie prace wykonywane były społecznie.

8. Pożyczki
Fundacja nie udziela pożyczek

9. Lokaty
W roku 2015 Fundacja nie posiadała żadnych lokat.

10. Aktywa finansowe
W roku 2015 Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego.

11. Nieruchomości
Fundacja nie posiada nieruchomości.

12. Nabyte środki trwałe
Fundacja nie posiada żadnych środków trwałych

13. Dane o zobowiązaniach finansowych
Fundacja nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

14. Dziełalność zlecona Fundacji
Fundacja nie realizuje zadań zleconych.

15. Informacje podatkowe i kontrolne
Fundacja składała deklaracje podatkowe CIT - 8 do Urzędu Skarbowego.
W roku 2015 nie było przeprowadzonych kontroli w Fundacji SONORE.

 

 

 

Andrzej Wawrzyniuk – Prezes Zarządu  

 


Przemyśl dnia ...26 06 2016 .......