S T A T U T   F U N D A C J I
„FUNDACJA SONORE”
w Przemyślu

 § 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA SONORE”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Mieczysława Kuźmińskiego zamieszkałego w Przemyślu przy ulicy Seweryna Goszczyńskiego 8/13, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym z dnia 26 września 2012 r. sporządzonym przez Stanisława Radyka notariusza w Przemyślu za numerem repertorium A 3595/2012, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( t. jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 ze zm. ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Przemyśl.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym dla realizacji swoich celów może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może:
1/ tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
2/ tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do krzewienia kultury muzycznej.

§ 6


Celem Fundacji jest:
1/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie,
2/ promowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą,
3/ promocja utalentowanych muzyków w kraju i za granicą,
4/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,
5/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,
6/ promocja instrumentów muzycznych mało popularnych.

§ 7


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1/ organizowanie konkursów i festiwali muzycznych,
2/ organizowanie koncertów i innych wydarzeń muzycznych,
3/ organizowanie seminariów, wykładów, kursów i szkoleń z dziedziny muzyki,
4/ przyznawanie nagród, pomocy finansowej, stypendiów dla laureatów organizowanych lub współorganizowanych festiwali i konkursów muzycznych oraz muzycznie utalentowanej młodzieży,
5/ pomoc finansową dla jednostek kultury na zakup sprzętu i wyposażenia potrzebnego do krzewienia kultury muzycznej,
6/ prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w dziedzinie muzyki,
7/ zbieranie środków finansowych na rzecz potrzebujących artystów muzyków i innych ludzi branży muzycznej, poprzez organizowanie koncertów muzycznych, charytatywnych akcji i imprez, a także zbiórek publicznych,
8/ przyznawanie odznak, tytułów i nagród dla nauczycieli laureatów, a także jurorów organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację konkursów i festiwali muzycznych.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub osób fizycznych, w przedsięwzięciach zbieżnych z celami Fundacji.

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych oraz majątek nabyty w trakcie działalności Fundacji pochodzący z:
1/ darowizn, spadków i zapisów,
2/ subwencji oraz dotacji osób prawnych i fizycznych,
3/ wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych,
4/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
5/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
6/ wpływów z innych źródeł.
2. Dochody Fundacji są przeznaczone w całości na realizację jej celów statutowych.

§ 10

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady.

2. Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej i jest to zgodne z celami Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze celowe zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą, jeżeli nie są sprzeczne ze statutem Fundacji.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Fundacja nie może:
1/ udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywać jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4/ dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 13

Organami Fundacji są:
1/ Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”,
2/ Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”.

§ 14

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym działalność Fundacji.
2. Kadencja Rady trwa pięć lat.
3. Rada składa się z 3 do 7 osób.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.
5. Ta sama osoba może być członkiem Rady przez nieograniczoną liczbę kadencji.
6. Członków Rady na miejsce osób, które przestaną lub przestały pełnić tę funkcję oraz dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada.
7. Członków Rady nowej kadencji powołuje dotychczasowa Rada przed zakończeniem swojej kadencji.
8. Członkowie Rady na posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
9. Przewodniczący kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
10. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku:
1/ śmierci jej członka,
2/ złożenia przez jej członka pisemnej rezygnacji,
3/ skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4/ odwołania członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
11. Członkowie Rady nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
12. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 15

1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1/ sprawowanie nadzoru nad realizowaniem celów Fundacji,
2/ opiniowanie i zatwierdzanie rocznych oraz wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
3/ opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
4/ powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 17 pkt 2,
5/ uchwalanie regulaminu pracy Rady,
6/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do rozpatrzenia Radzie,
7/ kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
8/ kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
9/ udzielanie absolutorium Zarządowi,
10/ zatwierdzanie uchwał w sprawie połączenia fundacji podjętej przez Zarząd.
2. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada w szczególności jest uprawniona do:
1/ żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
2/ żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3/ uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
4/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 16

1. Rada zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje:
1/ Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie,
2/ Fundator lub co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności członek Rady wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
1/ dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady w składzie trzech osób,
2/ połowy jej członków w przypadku ustanowienia Rady w składzie większym niż trzy osoby,
3/ w przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.

§ 17

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator.
3. Rada wskazuje Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu wieloosobowego.
4. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada.
6. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady.
7. Wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacane są ze środków Fundacji.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
1/ pisemnej rezygnacji jego członka złożonej na ręce Rady,
2/ śmierci członka Zarządu,
3/ skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Zarząd w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 wszystkich członków Rady.
10. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2/ realizacja celów statutowych,
3/ sporządzanie planów pracy i budżetu,
4/ sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5/ zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzeń,
6/ składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
7/ składanie wniosku do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdania z działalności Fundacji.

§ 19

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
2. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady albo innego członka Zarządu.
3. O terminie posiedzenia Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu drogą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd na posiedzeniach podejmuje decyzje w formie uchwał.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.

§ 21

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada.

§ 22

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
2. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia, z zastrzeżeniem § 23, jest Zarząd.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby zostać uszczuplone cele Fundacji.

§ 23

Decyzje, o których mowa w § 22 podejmuje Rada.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wyczerpania się środków finansowych.

§ 25

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada.
2. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd lub osoba wskazana przez Radę.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 26

Fundacja składa organowi nadzoru, określonemu w § 5 Statutu, coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.